Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1,4 tỉ
Diện tích: 1138m2 Hình thức:

Danh mục: