Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 1 tỉ 268 
Diện tích: 150m² Hình thức:

Danh mục: