Địa chỉ: Đà Nẵng Giá 10 tỉ
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: