Địa chỉ: Lâm Đồng Giá
Diện tích: 585m2 Hình thức:

Danh mục: