Địa chỉ: Bắc Ninh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: