Địa chỉ: Bắc Giang Giá 1180 tỉ
Diện tích: 151,1m2 Hình thức:

Danh mục: