Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 3 tỉ 2
Diện tích: 3ha Hình thức:

Danh mục: