Địa chỉ: Lâm Đồng Giá Gía dưới 2 tỉ 
Diện tích: 10x51 Hình thức:

Danh mục: