Địa chỉ: Bình Phước Giá 3 tỉ
Diện tích: 1,2 sào  Hình thức:

Danh mục: