Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 5 tỉ
Diện tích: 5000m2 Hình thức:

Danh mục: