Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 10 tỉ
Diện tích: 1ha Hình thức:

Danh mục: