Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 430 triệu xào.
Diện tích: 4 sào 5 Hình thức:

Danh mục: