Địa chỉ: Gia Lai Giá
Diện tích: 419m2 Hình thức:

Danh mục: