Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1 tỉ 2/sào
Diện tích: 4 sào9 Hình thức:

Danh mục: