Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1ty4
Diện tích: 1217.95m2 Hình thức:

Danh mục: