Địa chỉ: Đồng Nai Giá 2 tỉ 1
Diện tích: 239m2 Hình thức:

Danh mục: