Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 9 tỉ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: