Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 5.5 tr/m2 
Diện tích: 391,6m2 Hình thức:

Danh mục: