Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1,2 tỉ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: