Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 2 tỉ 550
Diện tích: 3636m2 Hình thức:

Danh mục: