Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 510 tr/ sào
Diện tích: 1hec 8 Hình thức:

Danh mục: