Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 4 tỉ 5
Diện tích: 328m2 Hình thức:

Danh mục: