Địa chỉ: Bình Thuận Giá 1 tỉ 
Diện tích: 3,5 sào  Hình thức:

Danh mục: