Địa chỉ: Thái Nguyên Giá 2 tỉ 7
Diện tích: 450m2 Hình thức:

Danh mục: