Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 1,7 tỉ thương lượng nhẹ
Diện tích: 1552,3m2  Hình thức:

Danh mục: