Địa chỉ: Bắc Ninh Giá 2 tỉ 650
Diện tích: 169.8 m2 Hình thức:

Danh mục: