Địa chỉ: Ninh Thuận Giá 6 tỉ
Diện tích: 1400m2 Hình thức:

Danh mục: