Địa chỉ: Đak Nông Giá 25 tỉ
Diện tích: 1.5h Hình thức:

Danh mục: