Địa chỉ: Lâm Đồng Giá Giá cần đi nhanh 12 tỉ có thương lượng nhẹ 
Diện tích: 3 ha Hình thức:

Danh mục: