Địa chỉ: Bắc Giang Giá 5,5 triệu/m
Diện tích: 547 m Hình thức:

Danh mục: