Địa chỉ: Hải Dương Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: