Địa chỉ: thôn sú 1,lâm động-thủy nguyên-HP. Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: