Địa chỉ: Xã P'Ró- Đơn Dương-Lâm Đồng Giá 1 tỷ 050
Diện tích: 884m2 Hình thức:

Danh mục: