Địa chỉ: Bắc Giang Giá
Diện tích: 1500ha Hình thức:

Danh mục: