Địa chỉ: Xã Đạk Nàng, Đam Rông, Lâm Đồng Giá 3 tỷ 8.
Diện tích:  2.8 ha  Hình thức:

Danh mục: