Địa chỉ: Khánh Hòa Giá thương thượng,
Diện tích: 56,2 m2 Hình thức:

Danh mục: