Địa chỉ: Huyện Tuy Đức Đắk Nông Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: