Địa chỉ: Thôn Bùi, TT Thứa , Lương Tài , BN Giá
Diện tích: 97,5m2 Hình thức:

Danh mục: