Địa chỉ: Thôn Yên Lộc , Đa Lộc Hậu Lộc , thanh Hoá Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: