Địa chỉ: thôn 2 Trường Xuân, Đak Song, Đawk Nông Giá 50000
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: