Địa chỉ: xã Tân Quang hyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang Giá
Diện tích: 5661m2 Hình thức:

Danh mục: