Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 4 tỉ 5 có thương lượng 
Diện tích: 721m2 Hình thức:

Danh mục: