Địa chỉ: Quảng Nam Giá
Diện tích: 122,7m2 Hình thức:

Danh mục: