Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 6 tỉ thương lượng nhẹ
Diện tích: 4200m2 Hình thức:

Danh mục: