Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 2350
Diện tích: 5x 18 Hình thức:

Danh mục: