Địa chỉ: Quảng Sơn, Đắk Glong, Đăk Nông Giá
Diện tích: 412.5m2 Hình thức:

Danh mục: