Địa chỉ: Quảng Ninh Giá 1 tỉ 7
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: