Địa chỉ: Cao Minh, Phúc Yên,Xuân Hòa, Vĩnh Phúc. Giá 8,x trđ/m
Diện tích: :127,7m Hình thức:

Danh mục: