Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 900trăm.50triệu
Diện tích: 10m2 × 12m2 Hình thức:

Danh mục: