Địa chỉ: Ninh Vân, Ninh Hoà, Khánh Hoà Giá
Diện tích: 14345m2 Hình thức:

Danh mục: